'' LIMIT 0, 50"; $rowTmp = $_SESSION['CONN']->query( $sqlNL ); while ( $rowNL = $rowTmp->fetch_object() ) { //MAIL $Empfaenger = $rowNL->email; $Mailbetreff = "Regjistrimi"; $Header = "MIME-Version: 1.0\n"; $Header .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\n"; $Header .= "From: tel.al \n"; $sContent = getTitle("Regjistrimi"); $sText = "Faleminderit për regjistrimin në tel.al.
Regjistrimi juaj është aktivizuar, klikoni në linkun për të parë regjistrimin.

Regjistrimi juaj është aktivizuar!

"; $sText .= getTexte( "Link", 'shiko regjistrimin' ); $sTextContent = getTextContent($sText, 0); $sContent .= $sTextContent; $sBody = MailFormular("Regjistrimi në tel.al", "", "AL/KS", "http://www.tel.al/", $sContent); mail($Empfaenger, $Mailbetreff, $sBody, $Header, "From: ".$Empfaenger); $sqlNLTmp = "UPDATE Entry SET Newsletter = 1 WHERE pk_entry = ".$rowNL->pk_entry; $_SESSION['CONN']->query( $sqlNLTmp ); } } */ if ( isset($_REQUEST["activate"]) && isset($_REQUEST["action"]) && isset($_REQUEST["id"]) ) { $sqlQuery = "UPDATE Entry SET active = 1 WHERE pk_entry = ".$_REQUEST["id"]; if ( $_REQUEST["action"] == "no" ) { $sqlUS = "SELECT * FROM Entry WHERE pk_entry = ".$_REQUEST["id"]; $rowUS = $_SESSION['CONN']->query( $sqlUS )->fetch_object(); $Empfaenger = $rowUS->email; $Mailbetreff = "Regjistrimi"; $Header = "MIME-Version: 1.0\n"; $Header .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\n"; $Header .= "From: tel.al \n"; $sContent = getTitle("Regjistrimi"); $sText = "Përshëndetje

Regjistrimi juaj u refuzua. Ne besojmë se të dhënat e regjistrimit nuk janë të vërteta.

Për pyetje të mëtejshme ju lutem kontaktoni support@tel.al
Me nderime dhe respekt
Stafi tel.al"; $sTextContent = getTextContent($sText, 0); $sContent .= $sTextContent; $sBody = MailFormular("Regjistrimi në tel.al", "", "AL/KS", "http://www.tel.al/", $sContent); mail($Empfaenger, $Mailbetreff, $sBody, $Header, "From: ".$Empfaenger); $sqlQuery = "DELETE FROM Entry WHERE pk_entry = ".$_REQUEST["id"]; $sqlTel = "DELETE FROM Phone WHERE fk_entry = ".$_REQUEST["id"]; $_SESSION['CONN']->query( $sqlTel ); } else { $sqlUS = "SELECT * FROM Entry WHERE pk_entry = ".$_REQUEST["id"]; $rowUS = $_SESSION['CONN']->query( $sqlUS )->fetch_object(); //MAIL $Empfaenger = $rowUS->email; $Mailbetreff = "Regjistrimi"; $Header = "MIME-Version: 1.0\n"; $Header .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\n"; $Header .= "From: tel.al \n"; $sContent = getTitle("Regjistrimi"); $sText = "Faleminderit për regjistrimin në tel.al.
Regjistrimi juaj është aktivizuar, klikoni në linkun për të parë regjistrimin.

Regjistrimi juaj është aktivizuar!

Tregoje miqeve tuaj dhe shperndaje regjistrimin ne facebook
"; $sText .= getTexte( "Link", 'shiko regjistrimin' ); $sTextContent = getTextContent($sText, 0); $sContent .= $sTextContent; $sBody = MailFormular("Regjistrimi në tel.al", "", "AL/KS", "http://www.tel.al/", $sContent); mail($Empfaenger, $Mailbetreff, $sBody, $Header, "From: ".$Empfaenger); } $_SESSION['CONN']->query( $sqlQuery ); echo (""); } if (isset($_REQUEST['importer']) && $_REQUEST['importer'] == "telalimp123") { echo "-- start importer"; $row = 1; ini_set('auto_detect_line_endings',TRUE); if (($handle = fopen("telalimport.csv", "r")) !== FALSE) { while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ";")) !== FALSE) { $num = count($data); echo "

Zeile $row:

\n"; $row++; for ($c=0; $c < $num; $c++) { $column = $data[$c]; if (strpos($column, '04') !== false) { $column = ltrim($column, '0'); } $column = ucwords(strtolower($column)); $import[$c] = $column; echo "- ".$column . "
\n"; } $names = explode(" ", $import[0]); $address = explode("/", $import[2]); $fkComm = 4347; $sqlQuery = "SELECT * FROM Phone WHERE number = '".$import[5]."'"; echo $sqlQuery."
"; $phone = $_SESSION['CONN']->query( $sqlQuery ); if ($phone->num_rows < 1) { $sqlQuery = "INSERT INTO Entry (fk_community, fk_category, active, type, lat, lng, company, addition, email, web, name, firstname, address, date, time) "; $sqlQuery .= "VALUES (".$fkComm.", 0, 1, 1, '', '', '', '', '', '', '".$names[0]."', '".$names[1]."', '".$address[0]."', '".date("Y-m-d")."', '".date("h:i")."')"; echo $sqlQuery."

"; //exit; $_SESSION['CONN']->query( $sqlQuery ); $fkentry = $_SESSION['CONN']->insert_id; $sqlQuery = "INSERT INTO Phone (fk_entry, fk_areacode, type, number) "; $sqlQuery .= "VALUES (".$fkentry.", 1, 1, '".$import[5]."') "; $_SESSION['CONN']->query( $sqlQuery ); echo $sqlQuery; echo "
"; } } fclose($handle); } ini_set('auto_detect_line_endings',FALSE); exit; } ?> <br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: pageData in <b>/srv/www/vhosts/tel.al/httpdocs/index.php</b> on line <b>159</b><br /> - tel.al close(); ?>